skip to Main Content

SÄÄNNÖT:

1. Yhdistys:
Etelä-Karjalan Musiikkiyhdistys ry
Kotipaikka: Lappeenranta
Perustettu vuonna 2018

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu:
Yhdistyksen tarkoituksena on vaalia esittävän säveltaiteen asemaa Etelä-Karjalassa, tukea sitä toiminnallisesti
ja kehittää erityisesti uran alussa olevien muusikoiden esittämisen ja opetuksen yhteisiä edellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
• järjestää konsertteja, kulttuuritapahtumia, kursseja, muita koulutustilaisuuksia.
• tekee yhteistyötä alaansa liittyvien yleishyödyllisten yhdistysten ja oppilaitosten sekä muiden instituutioiden
kanssa paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti.
• harjoittaa alaansa liittyvää tiedotustoimintaa.
• voi järjestää tiedotus-, keskustelu- ja neuvottelutilaisuuksia.
• voi harjoittaa julkaisutoimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
• myydä konsertteihin maksullisia pääsylippuja.
• harjoittaa järjestämiensä tapahtumien yhteydessä tarjoilutoimintaa.
• myydä adresseja, merkkejä, kortteja, viirejä tai muita hyödykkeitä.
• ottaa vastaan lahjoituksia, testamentteja ja avustuksia sekä niitä.
• toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahankeräyksiä, myyjäisiä ja arpajaisia.

3. Jäsenet:
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen.
Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Varsinaiset jäsenet ja kannattavat jäsenet hyväksyy hakemuksesta
yhdistyksen hallitus. Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen
kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen:
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle,
taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne
velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen
ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä
mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu:
Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet
eivät suorita jäsenmaksuja.

6. Hallitus:
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokouksessa valitut 2—5 muuta varsinaista jäsentä sekä 0—2
varajäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan
tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu
puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan
aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan
ehdottomalla äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7. Tilikausi ja toiminnantarkastus/tilintarkastus:
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus
on annettava toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien/tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta hallitukselle.

8. Yhdistyksen kokoukset:
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi — huhtikuussa.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan
aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta
erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella
varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on
kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

9. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen:
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

10. Vuosikokous:
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto.

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille
vastuuvelvollisille.

7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.

8. valitaan hallituksen jäsenet.

9. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa
ja varatilintarkastajaa.

10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat:
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen
ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

11. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen:
Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja talousvastaava.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen:
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään
kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen
muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat
yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen
tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Etelä-Karjalan Musiikkiyhdistys ry
Lappeenrannassa 25. päivänä toukokuuta 2018

Back To Top